Niedziela, 19 listopada 2017 r.
    
        Różne/Materiały/Św. Franciszek  

św. Franciszek z Asyżu

Nowenna do św. Franciszka z Asyżu

 

     Dzień 1 (25 września)

Krzyż „Bracia, spoglądamy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w  ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.Stąd wielki wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich”(Św. Franciszek, Napomnienia 6).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje (Mt 16, 24), daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego bliznami Twej męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 2 (26 września)

Roża „Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych [czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was] (Mt 5, 44). Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość” (Św. Franciszek, Napomnienia 9).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5, 44), daj nam tę łaskę, abyśmy naśladując świętego Ojca Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, nie żywili nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 3 (27 września)

Burza „Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 3). Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego (por. Łk 14, 26) i kocha tych, którzy uderzają go w policzek (por. Mt 5, 39)” (Św. Franciszek, Napomnienia 14).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5, 4), daj nam tę łaskę, abyśmy tak jak święty Ojciec Franciszek, umiłowali i zachowywali ubóstwo w duchu i w rzeczywistości, byśmy całym sercem szukali jedynie królestwa Bożego i w codzienności naszego życia dawali świadectwo Tobie, ubogiemu w całym Twym ziemskim życiu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 4 (28 września)

Magnolia "Błogosławiony jest ten sługa (Mt 24, 46), który nie wynosi się z powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, bardziej niż z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego. Grzeszny ten człowiek, który chce więcej otrzymać od swego bliźniego niż dać z siebie Panu Bogu" (Św. Franciszek, Napomnienia 17).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11, 25), daj nam taką pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 5 (29 września)

Góry "Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak wśród swych panów. Błogosławiony sługa, który pozostaje zawsze pod rózgą karności. Sługą wiernym i roztropnym (por. Mt 24, 45) jest ten, który nie zaniedbuje pokuty za wszystkie swoje przewinienia: wewnętrznie przez skruchę, a zewnętrznie przez wyznanie winy i uczynki wynagradzające" (Św. Franciszek, Napomnienia 23).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy(...) zginiecie (Łk 13, 3), błagamy Cię, udziel nam tego męstwa i wielkoduszności, z jaką nasz święty Ojciec Franciszek porzucił życie światowe i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy uznając swoje błędy z prawdziwą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 6 (30 września)

Reguła Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (por. Łk 14, 33); i: Kto chciałby zachować swoje życie, straci je (Łk 9, 24). Ten człowiek opuszcza wszystko, co ma, i traci swoje ciało, który siebie samego oddaje całkowicie pod posłuszeństwo w ręce swego przełożonego. I cokolwiek czyni i mówi, jeśli wie, że nie sprzeciwia się to jego woli, jest to prawdziwe posłuszeństwo, byleby to, co czyni, było dobre. I choćby podwładny widział coś lepszego i pożyteczniejszego dla swej duszy niż to, co nakazuje przełożony, niech dobrowolnie złoży Bogu z tego ofiarę i niech stara się spełnić życzenie przełożonego. To jest bowiem posłuszeństwo z miłości (1 P 1, 22), ponieważ miłe jest Bogu i bliźniemu" (Św. Franciszek, Napomnienia 3).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, który oziębłemu światu, aby go do miłości na nowo zapalić, znaki swej męki w ciele świętego Ojca Franciszka okazałeś, wspomóż nas, abyśmy niosąc krzyż wytrwale, naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 7 (1 października)

Skrzynia "Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi (por. Mt 6, 20) dobra, jakie Pan mu okazał i nie pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże jego czyny tym, którym zechce. Błogosławiony sługa, który tajemnice Pańskie zachowuje w sercu swoim (por. Łk 2, 19. 51)" (Św. Franciszek, Napomnienia 28).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11, 25), daj nam taką pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg prawdy swe objawia i łaską obdarza. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 8 (2 października)

Łodzie "Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga (Mt 5, 9). Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy i ciała" (Św. Franciszek, Napomnienia 15).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi(Mt 5, 9), daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze w sercach swoich zachowywali i bliźnim naszym przekazywali, a tak zasłużyli sobie na nazwę prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 

     Dzień 9 (3 października)

Paw "Tak można poznać, czy sługa Boży ma ducha Pańskiego: jeśli jego ciało nie będzie wynosiło się pychą, bo ono zawsze jest przeciwne wszelkiemu dobru, z tego powodu, że Pan czyni przez niego jakieś dobro, lecz jeśli we własnych oczach uważałby się raczej za lichszego i mniejszego od wszystkich innych ludzi" (Św. Franciszek, Napomnienia 12).

Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18, 3), daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Ojciec Franciszek świat podbijał, abyśmy i my stawszy się wszystkim dla wszystkich, każdego człowieka do Boga pociągali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Święty Franciszku, módl się za nami.
 youtube

Copyright©ZSIJ    Ostatnia aktualizacja 2 X 2017 r.